Aanmelden

Op dit moment worden er geen nieuwe cliënten aangenomen.

Wachttijden

Na een intake is er een wachttijd van twee a drie weken voor start van de behandeling.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Een afspraak afzeggen

Indien u verhinderd bent op uw afspraak dient u dat uiterlijk 24 uur van tevoren te melden. Voor te laat afgemelde afspraken wordt een no show rekening gestuurd van € 50,-. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Kwaliteit

Privacy

Conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Psychotherapie Koelewijn een privacy statement vastgesteld. Deze kunt u hier downloaden.

Bewaartermijn

Uw dossier wordt bewaard conform het wettelijke bewaartermijn van 20 jaar.

Het kwaliteitsstatuut ligt ter inzage op de praktijk en is goedgekeurd door GGZ Kwaliteitsstatuut.

Als u niet tevreden bent

Psychotherapie Koelewijn streeft ernaar u zo goed mogelijk te helpen bij uw problemen. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Het is raadzaam om dit te bespreken met de behandelaar, dit kan therapeutisch zelfs gunstig zijn. In het geval u dit niet wenst of het bespreken met de behandelaar niet tot voldoende oplossing heeft geleid kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de LVVP, zie voor meer informatie en contact opnemen: lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling

Als u geen bemiddeling wenst dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijke geschillencommissie, voor contact en meer informatie zie: www.degeschillencommissiezorg.nl

Tarieven

Verzekerde zorg

De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars gesloten omdat de praktijk zorg op maat wil geven. Door contracten met zorgverzekeraars aan te gaan, kunnen zorgverzekeraars allerlei beperkingen opleggen. Dit kan ten koste gaan van een goede behandeling. Voor meer informatie hierover kunt u de website contractvrijepsycholoog raadplegen.

De tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit worden gehanteerd. Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuw model voor bekostiging van zorg in de GGZ, het zorgprestatiemodel (ZPM). Hiermee vervalt het oude DBC-systeem. De facturering zal niet meer eens per jaar plaatsvinden, maar vaker, bijvoorbeeld per prestatie of per maand. Zie voor meer informatie de folder De nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg.

Vanaf 2022 wordt de facturering door Infomedics gedaan (betalingsvoorwaarden). U kunt deze rekening(en) declareren bij uw zorgverzekeraar. Bij een (goede) restitutiepolis worden de kosten vaak geheel vergoed, bij een naturapolis ligt het vergoede bedrag lager. Er wordt geadviseerd om sowieso vooraf uw zorgverzekeraar te raadplegen over de hoogte van de vergoeding.

Voor Psychotherapie Koelewijn gelden voor 2022 de tarieven als beschreven in dit document

Deze tarieven zijn gebasseerd op de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) voor 2021 en 2022:

Indien u de behandeling zelf wenst te betalen, dan gelden ook de tarieven zoals vastgesteld door de NZA.

Eigen risico

Houdt u er rekening mee dat uw behandeling met uw eigen risico verrekend kan worden. Het eigen risico zal per kalenderjaar aangesproken worden door uw zorgverzekeraar. In 2021 is het door de overheid vastgestelde eigen risico € 385,-. Voor 2022 blijft het eigen risico € 385,-.

Onverzekerde zorg

Een aantal diagnoses vallen onder de niet verzekerde zorg, zoals aanpassingsstoornissen. Indien u behandeling wenst voor onverzekerde zorg is het tarief 110,- per sessie van 45 minuten. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Indien bij intake blijkt dat er geen sprake is van diagnose die vergoed wordt dan ontvangt u ook een factuur van € 110,- per sessie van 45 minuten.